Anasayfa

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak GDZ Enerji Yatırımları A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1) İşlenen Kişisel Verileriniz


Kimlik bilgileri: Ad soyad, T.C. kimlik no, doğum tarihi ve doğum yeri gibi kimlik belgelerinde yer alan diğer bilgiler

İletişim bilgileri: Telefon numarası, e-posta adresi, adres

Diğer bilgiler: Başvurunuz kapsamında bize ilettiğiniz diğer kişisel veriler


2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği


Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde elektronik ve fiziki ortamlardan ilettiğiniz ilgili kişi başvuru formu, dilekçeleriniz ve e-posta kanallarıyla işlenmektedir.

Kimlik, iletişim ve diğer bilgileriniz, kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile Şirketimize gerçekleştirmiş olduğunuz başvurulara ilişkin kayıtların genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kimlik, iletişim ve diğer bilgileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin kurallara uygun olarak;

Kimlik, iletişim ve diğer bilgileriniz KVKK m. 5/2 (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • hukuki danışmanlık hizmeti aldığımız avukatlarımız, danışmanlarımız, mahkemeler, icra daireleri, noterler gibi resmi kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerine ve başvurunuzla ilişkili tedarikçilerimize;

Kimlik, iletişim ve diğer bilgileriniz KVKK m. 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak

 • düzeltme/imha işlemi kapsamında talep etmiş olmanız halinde yapılacak bildirimle sınırlı olarak Kanun madde 11(1)(f) uyarınca kişisel verilerin aktarıldığı ilgili taraflara, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılacaktır.

4) İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

Bu kapsamda haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizde https://www.gdzenerji.com/kisisel-verilerin-korunmasi.php bağlantısı üzerinde yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU’nu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen e-posta adresimize veya posta adresimize; Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen yöntemlerle gönderebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 • Başvuru Adresimiz: Adalet Mahallesi, Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1 Merkezefendi/DENİZLİ

 • Elektronik Posta Adresimiz: gdzenerji@hs02.kep.tr


Başvuru Dökümanı